Catàleg de serveis

print pdf
Les competències municipals 

 

Els ajuntaments tenen dos classes de competències, les pròpies, que poden ser exclusives o en concurrència amb altres ens locals, i les atribuïdes per delegació d’altres ens públics. Son competències municipals:

-Seguretat ciutadana

-Ordenació dels trànsit de vehicles i de persones en les vies públiques 

-Protecció civil 

-Prevenció i extinció d’incendis 

-Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística 

-Promoció i gestió del l’habitatge (control de l’habitalitat) 

-Parcs i jardins 

-Vies públiques urbanes i rurals 

-Protecció del medi ambient (contaminació atmosfèrica i sonora, control activitats classificades, protecció d’espais naturals, potenciació i manteniment d’espais verds, eradicació d’abocaments incontrolats i educació ambiental) 

-Mercats, escorxadors (control del cicle de la carn) i fires 

-Defensa del usuaris i consumidors garantir la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics dels consumidors) 

-Protecció de la salubritat pública (higiene dels aliments, desratització, desinfecció i desinsectació) 

-Participació en la gestió de l’assistència primària de la salut 

-Cementiris i serveis funeraris 

-Serveis socials i promoció i reinserció social 

-Subministrament d’aigua 

-Clavegueram i tractament d’aigües residuals 

-Enllumenat 

-Neteja viària, recollida i tractament de residus 

-Transport públic de viatgers (Transport públic de viatgers i taxi) 

-Activitats i instal·lacions culturals, esportives i ocupació del lleure 

-Turisme 

-Participació en la promoció de l’ensenyament (manteniment de les escoles públiques i participació en els consells escolars)

-Enllumenat públic 

-Cementiri 

-Recollida de residus 

-Neteja viària 

-Abastament d’aigua 

-Clavegueram 

-Accessos al nucli de la població 

-Pavimentació i conservació de les vies públiques 

-Control d’aliments i begudes 

-Parcs públics 

-Biblioteca pública 

-Mercats 

-Tractament de residus 

-Protecció civil 

-Serveis socials 

-Prevenció i extinció d’incendis 

-Instal·lacions esportives d’ús públic.

-Servei d’abastament i depuració d’aigües 

-Serveis de recollida, tractament i aprofitament de residus 

-Escorxadors 

-Mercats i llotges centrals 

-Transport públic de viatgers


Així doncs, el capítols d’urbanisme (planejament, gestió i disciplina urbanística, habitatge) obres i serveis locals (neteja viària, recollida, transport i eliminació de brossa, enllumenat públic, abastament d’aigua potable i depuració d’aigües residuals) són l’objecte fonamental de l’activitat dels ajuntaments.

L’Ajuntament també exerceix funcions de dinamització i difusió cultural, mantenint diferents equipaments culturals i procurant pel manteniment del patrimoni històric i artístic. En aquest terreny col·labora a la normalització lingüística.

Hi ha un seguit de activitats on el municipi pot exercir activitats complementàries a les competències pròpies d’altres administracions públiques. Entre les activitats municipals concurrents hi ha:

-Educació 

-Cultura 

-Joventut 

-Esports 

-Promoció de la dona 

-Habitatge 

-Sanitat 

-Protecció del medi 

-Ocupació i lluita contra l’atur 

-Arxius, biblioteques, museus 

-Conservatoris de música i centres de belles arts 

-Foment de le
s estructures agràries i la prestació de serveis d’interès públic agrari.