ANUNCI-VENDA - CONSORCI SOCIOSANITARI DE SANTA COLOMA DE QUERALT

print pdf
14/09/2017

ANUNCI-VENDA - CONSORCI SOCIOSANITARI DE SANTA COLOMA DE QUERALT

A N U N C I

 

El Consorci Sociosanitari de Santa Coloma de Queralt, mitjançant subhasta pública, posa a la venda un bé patrimonial de caràcter urbà,  situat al Carrer Major núm. 12, de Rocafort de Queralt.

Les ofertes es podran presentar durant els 60 dies naturals següents, comptadors a partir de l’endemà de la ultima publicació al BOPT o  DOGC.

El preu de sortida del lot únic és de 8.659,46 euros.

Per a més informació es pot consultar al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt: www.stacqueralt.altanet.org on hi ha publicats els Plecs de clàusules administratives particulars, o bé trucant al telèfon de l’Ajuntament: 977880088.

Santa Coloma de Queralt, 12 de setembre de 2017

 

El president

Magí Trullols Trull