Concessió de subvencions destinades a les escoles de música de titularitat i gestió municipal pel curs 2018 - 2019, per part de la Diputació de Tarragona

print pdf
15/10/2019 Subvencions

Concessió de subvencions destinades a les escoles de música de titularitat i gestió municipal pel curs 2018 - 2019, per part de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, en data 14 de març de 2019, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments, EMD i organismes autònoms municipals de la demarcació de Tarragona destinades a les escoles de música de titularitat municipal, amb la finalitat de contribuir al finançament parcial de les despeses derivades de la contractació i de l’alta a la Seguretat Social del personal docent de les escoles de música , així com de les despeses del personal no docent o d’altres despeses corrents de les esmentades escoles pel curs 2018-2019.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció, per import de 50.000,00 €, per a les activitats de l’Escola de Música de titularitat municipal, amb un pressupost de 180.470,00
euros.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 14 de juny de 2019, va concedir una subvenció d’import 25.702,82 euros per a les activitats de l’Escola de Música de titularitat municipal, curs 2018-2019.