CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DESTINADES AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE VIGILÀNCIA DELS USUARIS DE LES PLATGES I PISCINES I FER COMPLIR LES NORMES DE SEGURETAT DEL SEU ÚS,

print pdf
30/09/2019 Subvencions

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DESTINADES AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE VIGILÀNCIA DELS USUARIS DE LES PLATGES I PISCINES I FER COMPLIR LES NORMES DE SEGURETAT DEL SEU ÚS,

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 d’abril de 2019, es va publicar la convocatòria de subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, per a l’any 2019.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció, per cobrir part de les despeses de vigilància dels usuaris de la piscina municipal, amb un pressupost de 10.759,51 euros.

 

Per Decret de Presidència de data 14 d’agost de 2019, va concedir una subvenció d’import 6.895,20 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, setembre de 2019.