Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a entitats esportives, activitats d'esport base, a entitats i a ens locals per activitats esportives de caràcter extraordinari

print pdf
18/08/2018

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a entitats esportives, activitats d'esport base, a entitats i a ens locals per activitats esportives de caràcter extraordinari

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats d’esport base, i a entitats esportives i a ens locals per activitats esportives de caràcter extraordinari, convocatòria 2018

 

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 25, de data 5 de febrer de 2018, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques que havien de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a ens locals i a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singualar, 2018.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la realització d’una activitats esportiva de caràcter singular, l’Eternal Running Invencible, amb un pressupost de 12.805,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 27 de juliol de 2018, va concedir una subvenció d’import 2.840,57 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, agost de 2018.