Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a programes i activitats de foment cultural, convocatòria 2017

print pdf
30/08/2017 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a programes i activitats de foment cultural, convocatòria 2017

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 64, de data 31 de març de 2017, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques que havien de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals, convocatòria 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció,  per a programes i activitats de foment cultural, amb un pressupost de 97.446,20 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 21 de juliol de 2017, va concedir una subvenció d’import 4.135,86 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

Santa Coloma de Queralt, agost de 2017.