Concessió de subvencions per a projectes i activitats culturals d'interès ciutadà, de caràcter singular de la Diputació de Tarragona

print pdf
06/11/2018

Concessió de subvencions per a projectes i activitats culturals d'interès ciutadà, de caràcter singular de la Diputació de Tarragona

 

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals d'interès ciutadà, de caràcter singular, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2018

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 25, de data 5 de febrer de 2018, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la realització de l’activitat “Santa Coloma Un Any de Música”, amb un pressupost de 8.856,30 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 26 d’octubre de 2018, va concedir una subvenció d’import 4.206,74 euros per a la realització de l’esmentada activitat cultural.

 

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2018.