Concessió de subvencions per a projectes i activitats d'interès ciutadà, de caràcter singuar de la Diputació de Tarragona

print pdf
09/11/2018 Subvencions

Concessió de subvencions per a projectes i activitats d'interès ciutadà, de caràcter singuar de la Diputació de Tarragona

 

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular, i no previstes per a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2018.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 25, de data 5 de febrer de 2018, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la realització del “50è aniversari del Club Bàsquet Àguiles”, amb un pressupost de 3.004,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 9 de novembre de 2018, va concedir una subvenció d’import 1.332,87 euros per a la realització de l’esmentada activitat cultural.

 

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2018.