Gestió del bar de la piscina municipal

print pdf
25/05/2018

Gestió del bar de la piscina municipal

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt informa que la Junta de Govern Local, en data 23 de maig de 2018, va aprovar els PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA  D’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT, i la seva corresponent  CONVOCATÒRIA. 
 
Es poden presentar sol·licituds, conforme allò establert pels esmentats PLECS DE CLÀUSULES, fins al dia 7 de juny de 2018,  a les oficines de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, Plaça Major núm. 1.
 
DADES BÀSIQUES DE LA LLICÈNCIA:
- Durada: 4 temporades d’estiu.
- Cànon de sortida  a favor de l’Ajuntament:  100 euros  per temporada d’estiu.
- El local per a dur a terme l’activitat disposarà, a càrrec de l’Ajuntament, de l’equipament bàsic  i essencial per a prestar el servei (maquinària i utillatge).
- Documentació a presentar i termini: Declaració responsable segons model dels plecs i memòria de gestió conforme les valoracions puntuables. Fins al dijous 7 de Juny.
 
Més informació i obtenció dels PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS a les oficines d’atenció al públic de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, o bé al perfil del contractant de l’Ajuntament.
 
Santa Coloma de Queralt, a 23 de maig de 2018.
 
L’alcalde
Magí Trullols Trull.