Noticies

29/08/2017 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 64, de data 31 de març de 2017, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques que havien de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i...
20/01/2017 Subvencions
En data 13 de maig de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de caràcter excepcional 2016 del Servei d’Assistència Municipal, i es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 79, de data 26 d’...
20/01/2017 Subvencions
En data 13 de maig de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions d’interessos de préstecs 2016 del Servei d’assistència Municipal (SAM), i la va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 104, de data 1...
27/12/2016 Subvencions
En data 3 de juny de 2016 el Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, convocatòria 2016, i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de...
27/12/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 4 de març de 2016, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació...
27/12/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 4 de març de 2016, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació...
19/12/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 4 de març de 2016, va aprovar la convocatòria de subvencions per inversions extraordinàries a ajuntaments, convocatòria 2016. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per...
31/08/2016 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 91, de data 12 de maig de 2016, la Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria de bases per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2016. L’...
31/08/2016 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 91, de data 12 de maig de 2016, la Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria de bases per a programes i activitats culturals de foment cultural, convocatòria 2016. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta...
29/08/2016 Subvencions
El Ple de la Diputació de Tarragona, de data 26 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions i a gestió i funcionament dels equipaments...

Pàgines